Adatkezelési tájékoztató

A 2016/679/EU rendelet (továbbiakban mint GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (továbbiakban mint Info. Tv.), illetve az Adatkezelési Szabályzatunk előírásai alapján a jogi kötelezettségeinknek eleget téve tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi és az adatkezelési szabályainkról.


Az Ön személyes adatait Társaságunk kezeli:


Név: He Hans Eibinger Magyarország Kft.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 13.

Adószám: 11792893-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09081540

Email: varga.huba@interteher.hu

Képviselő: Varga Huba

Adatvédelmi tisztviselő: -

Társaságunk a GDPR 37. Cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

Társaságunk gépjármű bérbeadással, javítással és kereskedelemmel foglalkozik.

A tevékenysége gyakorlása során a következő személyes adatokat kezeli: név, cím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám, email cím

A személyes adatkezelés jogalapja: a Társaságunkkal kötött bérleti vagy adásvételi szerződés

A személyes adatkezelés címzettje: Társaságunk munkavállalói, könyvelésért felelős adatfeldolgozója

A személyes adatkezelés célja: a gépjármű bérleti vagy adásvételi szerződések megkötése, teljesítése

A személyes adatok tárolásának időtartama: A szerződés teljesítését követő 5 év, illetve bizonyos adatok esetében a Számviteli törvény által előírt 8 év

 

Tájékoztatjuk Önt a jogszabályok által meghatározott személyes adat fogalmáról:


Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható


Az Ön adatainak kezelése során az Adatvédelmi Szabályzatunkban meghatározott módon, illetve a következő alapelvek szerint járunk el:


A személyes adatait Ön számára átláthatóan és jogszerűen kezeljük, így pl.: a szerződés teljesítése során bármikor betekinthet adatai kezelésébe, harmadik személy számára, illetve külföldre nem továbbítjuk az adait.
-          A személyes adatokat csak a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott célból gyűjtjük és kezeljük
-          Társaságunk törekszik az adatok pontosságára, a pontatlan adatok azonnali helyesbítésére vagy törlésére
-          Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok biztonságát, megakadályozva a jogtalan vagy jogosulatlan kezelést, elvesztést, károsodást vagy megsemmisülést. Pl.: csak az arra jogosult személy kap hozzáférést az adataihoz a számítógépeken is
-          Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

-          Társaságunk tájékoztatja Önt a személyes adatainak törléséről, helyesbítéséről vagy zárolásáról.
-          Társaságunk az Önnel kötött szerződés, és/vagy jogszabályi előírások alapján kezeli a személyes adatait, csak a meghatározott cél érdekében és a szükséges mértékben.
-          Társaságunk munkavállalói az Ön személyes adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, feladataik elvégése során kezelhetik titoktartási kötelezettség terhe mellett.
-          A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:


-          Joga van tájékoztatást kérni az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozóinkról, adatvédelmi incidensekről és az Ön adatainak továbbítása esetén annak jogalapjáról, illetve a címzettjéről.  Az Ön kérelmét Társaságunk a benyújtástól számított 15 napon belül elbírálja. Amennyiben az Ön zárolásra, törlésre vonatkozó kérelmét a Társaságunk elutasítja, kötelesek vagyunk indokolással ellátni és a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adni. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve amennyiben elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön a hatósághoz fordulhat.
-          Joga van az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítéséhez, kiegészítéséhez
-          Joga van a személyes adatai törlésének kéréséhez, amennyiben a személyes adatkezelést jogellenesnek, tévesnek vagy hiányosnak ítéli meg
-          Tiltakozhat az adatkezelés ellen és vissza is vonhatja a hozzájárulását. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen, kérelmét a benyújtást követő 15 napon belül bírálja el a Társaságunk. Az elbírálásról Önt írásban tájékoztatjuk.
-          Panasza esetén a Hatósághoz fordulhat (Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap:https://naih.hu/. A hatóság határozata ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet.
Társaságunk honlapján található elérhetőségeken Önnek lehetősége van az ügyintézésre és panasz benyújtására. Ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség számunkra. Az ilyen esetben Társaságunk által kezelt adatok tárolása 5 év.


A Társaságunk adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire a fentebb leírt elérhetőségeken kaphat választ, melynek az ügyintézési határideje 15 nap.


Azonban kérjük Önt, hogy mielőtt a hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna panaszával, egyeztetés és a gyorsabb ügyintézés érdekében forduljon Társaságunkhoz.

 Putzmeister_Mitarbeiter