Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

 A Budapest Környéki Törvényszék által Cg. 13-09-081540 számon bejegyzett HE Hans Eibinger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban úgyis, mint „Társaság”), melynek székhelye a 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 13. szám alatt található, adószáma pedig 11792893-2-13, az alábbiak szerint határozza meg az http://eibinger.hu/ domain-en elérhető weboldal (a továbbiakban úgyis, mint „honlap” vagy „weboldal”) felhasználásának feltételeit és korlátait, amelyet a felhasználók a weboldal böngészésével, mint ráutaló magatartással tudomásul vesznek és magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

 

1.       A weboldal és a felhasználók

A jelen nyilatkozat hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki felkeresi a Társaság weboldalát, így felhasználónak minősül minden személy (a továbbiakban úgyis, mint „Felhasználó”), aki a weboldalt megnyitja, azt megtekinti vagy azt más módon használja. 

 

2.       A használati jog kizárólagossága és a névhasználat

A http://eibinger.hu/ domaint jogszerűen, a regisztrátorral kötött szerződése alapján kizárólag a HE Hans Eibinger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság használhatja. A domain másolását, a weboldal tükrözését, és a domain használatát, felhasználását, a domainre mutató linkek inaktiválását vagy bármely módon történő befolyásolását a Társaság kifejezetten megtiltja.

A Társaság – különös tekintettel arra, hogy a domain a cégnevét is tartalmazza – kifejezetten kizárja azonos vagy hasonló domain használatát és ezúton is kifejezi elkötelezettségét aziránt, hogy a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által közzétett Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezései alapján az Alternatív Vitarendező Forum, a Regisztrációs Döntnök, a Tanácsadó Testület vagy a Hotline Döntnöki Fórum eljárását kezdeményezze abban az esetben, ha használati jogát vagy névhasználati jogát sértő magatartást tapasztal.

A Társaság tárhelyszolgáltatója a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg.13-10-041635 cégjegyzékszámon nyilvántartott Perfect Nova Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2161 Csomád, Levente utca 14/A., e-mail címe: info@perfectnova.hu, weboldala: https://perfectnova.hu).  

 

3.       Szellemi alkotások védelme

A weboldal az azon található szövegformátumú és grafikai elemekkel – egyedi jellegére tekintettel – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján szerzői jogvédelem alatt áll, ezért a Társaság ezúton kizárja annak engedély nélküli használatát, hasznosítását. A szerzői jogok – ideértve a személyhez fűződő és a vagyoni jogokat is – a Társaságot illetik meg, kivéve, ha a közzétett tartalommal összefüggésben jogszabály vagy nemzetközi szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik.   

A weboldalon közzétett és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján szerzői jogvédelem alatt álló műveket – ideértve különösen a szöveges tartalmakat, mégpedig a hozzáférhetővé tett szabályzatokat, a jelen nyilatkozatot, szerződésmintákat, általános szerződési feltételeket, rajzokat, grafikákat, műleírásokat, terveket, tervrajzokat, képeket, hang- és videófelvételeket, adatbázisokat, árlistákat, szolgáltatási és termékjegyzékeket, letölthető dokumentumokat a Társaság külön erre vonatkozó, előzetesen adott írásbeli engedélye nélkül a közzététel céljától eltérően használni nem lehet, ezek a tartalmak a Társaság hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem használhatók fel adatbázis létrehozására vagy bővítésére, átalakítására. A Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos különösen kereskedelmi vagy más, rendeltetésével össze nem férő célokra használni a weboldal egészét vagy annak bármely részét, módosítani a weboldalt vagy annak bármely részét, vagy más műbe belefoglalni a weboldalt vagy annak egy részét. A szerzői jogok – ideértve a személyhez fűződő és a vagyoni jogokat is – a Társaságot illetik meg, kivéve, ha a közzétett tartalommal összefüggésben jogszabály vagy nemzetközi szerződés így rendelkezik.

A weboldalon közzétett olyan szellemi alkotások használatára, melyeknek jogosultja nem a Társaság, eltérő kikötés hiányában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadók. 

A weboldalon elhelyezett védjegyek (különösen a Társaságot, az általa kínált szolgáltatásokat, árukat megkülönböztető megjelölések, így ábrák, szavak, szóösszetételek, betűk, számok, ábrák, képek, alakzatok), földrajzi árujelzők, nevek, elnevezések, cégnevek és termékelnevezések védelmére a mindenkor hatályos nemzetközi egyezmények és jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

4.       A Táraság által közzétett tartalom és megváltoztatása

A Társaság célja a weboldal működtetésével a Társaság tevékenységének bemutatása, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és a forgalmazott termékekkel kapcsolatos bizonyos információk nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele, a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötése és a szerződéskötés megkönnyítése érdekében. A közzétételre minden esetben tájékoztató jelleggel kerül sor, a közzététel nem minősül tanácsadásnak vagy ajánlásnak. A közzétett adatok, információk és tájékoztatások nem helyettesítik a szolgáltatásokra, termékekre vonatkozóan a megkötött szerződésben vagy ahhoz kapcsolódóan adott felvilágosítást, tájékoztatást, a vásárlói tájékoztatóban szereplő információkat, a műszaki és üzemeltetési leírásban, kezelési útmutatóban foglaltakat és nem céljuk ezek kiváltása vagy felülírása.

A közzétett információk, adatok, tájékoztatók nem tekinthetők sem a Társaság, sem bármely más személy szakmai vagy jog véleményének. A Társaság kéri a weboldalára látogatókat, hogy amennyiben szakmai segítségére vagy tájékoztatásra, illetőleg a szerződéskötéssel, a szerződések teljesítésével kapcsolatban tájékoztatásra vagy további információra van szükségük, úgy forduljanak bizalommal a Társaság munkatársaihoz a weboldalon és a jelen jogi nyilatkozatban megjelölt elérhetőségek egyikén.

A Társaság ezúton is kifejezi azon szándékát, hogy az általában elvárható gondossággal a felhasználók részére folyamatosan a valóságnak megfelelő és pontos tájékoztatást nyújtson a Társaság adatairól, működéséről, az általa alkalmazott szerződési feltételekről, az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásáról, a weboldal használatáról és az ott nyújtott, illetőleg azon keresztül hirdetett, valamint értékesített szolgáltatásokról és termékekről. A felhasználók a weboldal böngészésével tudomásul veszik és elfogadják, hogy a weboldalon nyújtott tájékoztatások nem teljeskörűek és a legnagyobb gondosság mellett is tartalmazhatnak hibákat, elírásokat, pontatlanságokat. A Társaság kéri minden felhasználóját, hogy amennyiben hibát fedeznek fel vagy a weboldal működésében rendellenességet tapasztalnak, úgy ezt a Társaság felé jelezzék.

 

5.       A közzétett tartalom és az ahhoz kapcsolódó felelősség

A Társaság nem vállal felelősséget a közzétett információk, adatok, tájékoztatások teljeskörűségéért és pontosságáért, így különösen az egyes szolgáltatások, hirdetett termékek elérhetőségéért, rendelkezésre állásáért, a felkínált szolgáltatások igénybe vehetőségéért és a weboldalon esetlegesen feltüntetett árak naprakészségéért. A felhasználók tudomásul veszik, hogy a Társaság az általa közzétett információkat, adatokat, tájékoztatásokat, a nyilvánosságra hozott dokumentumokat, szabályzatokat, az általa felkínált szolgáltatásokért fizetendő díjakat, továbbá a forgalmazott termékek vételárát, a megkötésre kerülő szerződésekkel kapcsolatos egyéb díjakra és költségekre vonatkozó ajánlati felhívásait bármikor jogosult egyoldalúan meghatározni és megváltoztatni, kiegészíteni és törölni is. A Társaság fenntartja magának a jogot a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások és azok igénybevétele módjának meghatározására és arra, hogy ezeket bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse vagy módosítsa.

A Társaság nem vállal felelősségét és nem is terheli felelősség a közölt információk, adatok és tájékoztatások pontosságáért és teljességéért. A weboldalon közölt információk, adatok és tájékoztatások esetleges pontatlanságával, valóságnak meg nem felelő voltával, megváltozásával vagy megváltoztatásával kapcsolatban keletkező kárért – ideértve a szolgáltatás tárgyában bekövetkező károkat, a károsult vagyonában bekövetkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt magában foglaló teljes kárt – a felelősségét ezúton kifejezetten kizárja.

A Társaság ugyancsak kizárja a felelősségét a weboldal elérhetetlenségével, hozzáférhetetlenségével, a weboldalon szereplő képek, videó- és hanganyagok használatával, felhasználásával, letöltésével, megnyitásával összefüggésben keletkező, továbbá a weboldal használatából, használatra nem alkalmas állapotából, nem megfelelő működéséből, illetéktelen befolyásolásából, működésének illetéktelen megváltoztatásából, vírusok miatt, illetőleg rendszer- vagy vonalhibából eredő teljes kárért. 

A weboldalon megismert, onnan letöltött információk felhasználására a felhasználó döntése alapján, önkéntes akaratelhatározásból és kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik.

A weboldalról és az ott helyezett hiperhivatkozásokon keresztül elért más oldalak megnyitásával, az ott közzétett információkkal, adatokkal, tájékoztatásokkal, azok megismerésével, felhasználásával, letöltésével kapcsolatos károkért a Társaság kártérítési felelősségét kifejezetten, a teljes kár vonatkozásában kizárja, az ilyen tartalmak a befolyása alatt nem állnak, azokhoz csak hozzáférést biztosít.

A Társaság weboldala beágyazott webhely technológiát is használ. A webhely használatával a felhasználók elfogadják a beágyazott technológiát biztosító platform szolgáltatójának felhasználási feltételeit is. A Társaság jelenleg a youtube.com beágyazott technológiáját használja, amelynek feltételei a www.youtube.com/t/terms hiperhivatkozásra kattintva érhető el. A Társaság felhívja a felhasználókat, hogy a feltételeket olvassák el a beágyazott technológia használata előtt.

A Társaság nem engedélyezi a weboldalon más szolgáltatások, áruk felhasználók által történő reklámozását, az ilyen tevékenységet kifejezetten megtiltja, az e rendelkezés megszegésével okozott teljes kárért a felelősségét kifejezetten kizárja. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy eltávolítson minden olyan tartalmat, amelyet a jelen nyilatkozattal ellentétesen jelenítenek meg, közölnek vagy tesznek hozzáférhetővé a weboldalon, vagy ahhoz kapcsolódóan.  

A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan, harmadik személy által létrehozott, nyilvánosságra hozott vagy hozzáférhetővé tett, továbbított, tárolt vagy más módon közzétett olyan adatokért, információkért és más közlésekért, amelyek a Társasággal vagy annak tevékenységével összefüggésben hozhatók.

A Társaság weboldala a Magyarországon élő, illetőleg a magyar jog hatálya alá tartozó nem természetes személyek számára készült, ezért a Társaság a weboldal működtetése során a Magyarországon hatályos jogszabályokat alkalmazza és azok szerint jár el. A Társaság – eltérő szerződéses kikötés hiányában – a szolgáltatásai nyújtására, az általa eladásra kínált termékek megkötésére irányuló tevékenysége során minden információt, tájékoztatást, reklámot és promóciót szintén a magyar jog rendelkezése szerint határoz meg és tesz közzé.

A felelősség kizárására vonatkozó fenti jognyilatkozatok nem érintik a Társaságot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. §-a szerint a szándékosan, továbbá az életben, testi épségben okozott károkért, illetőleg a mások egészségének megkárosításával összefüggésben jelentkező károkkal kapcsolatban megállapítható kártérítési felelősség fennállását.

 

6.       Ajánlati felhívás és szerződéskötés

A Társaság által fenntartott weboldal célja a Társaság által végzett főtevékenység megismertetése, a Társaság által kínált szolgáltatások és eladni kívánt termékek rendszerezett formában történő reklámozása. A weboldalon közzétett információk, adatok, tájékoztatások ajánlati felhívásnak minősülnek, azok nem tekinthetők ajánlatnak és azokhoz ajánlati kötöttség nem kapcsolódik. A weboldalon közölt információk, adatok és tájékoztatások a Társaságot a szerződések tartalmának meghatározásakor – a szerződés eltérő rendelkezése hiányában – nem kötik.

A Társaságnak nem célja 18 éven aluli személyekkel történő szerződéskötés, ezért a Társaság kéri a szülőket, hogy megfelelő internetbeállításokkal gondoskodjanak arról, hogy a gyermekeik mindig az életkoruknak megfelelő tartalommal szembesüljenek, így akkor is, ha a Társaság weboldalját böngészik.

 

7.       Felhasználói jogok

A jelen nyilatkozat egyetlen feltételének sem célja, hogy korlátozza a felhasználók részére jogszabályban biztosított olyan jogok gyakorlását, amelyek esetében a korlátozás vagy a joggyakorlás kizárásának lehetőségét a jogszabály kifejezetten megtiltja vagy a tilalom a jogszabály rendelkezéseiből levezethető.  

 

8.       Adatkezelés és adatkezelési szabályzat közzététele

A Társaság elkötelezett aziránt, hogy személyes adatokat kizárólag a mindekor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljen. A Társaság adatvédelmi szabályzatot fogadott el, amelyet a weboldalán közzétett. Az adatvédelmi szabályzat elérhetőségét a Társaság folyamatosan biztosítja. A weboldal felhasználói az adatvédelmi szabályzatot a http://eibinger.hu/adatkezelesi-tajekoztato szövegre kattintva elérhetik és azt a weboldal használatával, mint ráutaló magatartással tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

A Társaság fenntartja magának a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására, illetőleg ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezések bármely okból nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, úgy minden esetben a jogszabályi előírások szerint jár el.  

A Társaság ezúton is felhívja minden, a weboldalra látogató felhasználó figyelmét arra, hogy a weboldalon alkalmazott sütikkel és nyomonkövetési technikákkal kapcsolatos információkat tartalmazó Sütihasználati szabályzatot olvassák el és a böngészőjük beállításait szükség esetén vizsgálják felül és igazítsák a Társaság által közzétett Sütiszabályzatban foglalt rendelkezésekhez.

 

9.       Kapcsolatfelvétel

A felhasználók kérdésükkel vagy panaszokkal bizalommal fordulhatnak a Társaság munkatársaihoz az alábbi meghatározott elérhetőségeken. A Társaság a jelen nyilatkozatban foglaltakkal kapcsolatban ugyancsak az alábbi elérhetőségeken nyújt tájékoztatást a felhasználók részére:

-          levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 13.

-          telefonszáma: +36 24 525 230

-          fax: +36 24 525240

-          e-mail cím: info@eibinger.hu

 

10.   A weboldal használatával kapcsolatos feltételekben történő változás és tájékoztatás

A Társaság fenntartja magának a jogot a jelen okiratba foglalt egyoldalú jognyilatkozatok megváltoztatására és visszavonására. A weboldal felhasználási feltételeiben bekövetkező változásokat a Társaság a jelen nyilatkozata megfelelő módosításával és a hatályos szöveg weboldalán történő hozzáférhetővé tételével teszi közzé. Amennyiben a felhasználó a weboldalt a jelen nyilatkozat tartalmának megváltoztatását követően is használja, a megváltozott felhasználási feltételeket elfogadja és a weboldalt a felek között kialakított gyakorlattól függetlenül a megváltozott feltételeknek megfelelően köteles használni.  

A jelen jogi nyilatkozat értelmezésével, alkalmazásával, alkalmazhatóságával kapcsolatos bármely jogvita esetén a magyar bíróságok és magyar hatóságok rendelkeznek joghatósággal. A jelen jogi nyilatkozatra, annak létrejöttére, érvényességére, hatályosságára, módosítására, valamint megszüntetésére a magyar jogot kell alkalmazni, ideértve a joghatóságra és az alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó jogszabályokat is. 

A jelen, öt oldalból álló nyilatkozatot a Társaság 2021.02.12. napján fogadta el. A jelen nyilatkozat visszavonásáig marad hatályban.

 

 eibinger_logo

 a HE Hans Eibinger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseletében Varga Huba ügyvezető